Timanus Alberti [1]

(Uit de historie #3)

Nu terug naar Alberti. In de reeds genoemde vergadering van de Classis int Oldebroeck, op 14 en 15 November 1592, is Timanus zeker aanwezig. Waarschijnlijk wordt de vergadering gehouden in de Lambertuskerk.

Weer zijn aanwezig de predikanten van de steden, vergezeld van een ouderling. Van de plattelandsgemeenten zijn alleen door hun predikant vertegenwoord: Heerde, Nunspeet en Oosterwolde. Die van Ermelo heeft zich in de datum vergist (hij had afgesproken een kind te dopen); die van Eepe verontschuldigt zich wegens lyffswackheit; die van Elspeet wil liever de pastorie verlaten dan de leer die hij 37 jaar heeft  verkondigd.

Dan volgt artikel 5. Hierin lezen we dat Timanus Alberti van Olderbroeck geëxamineerd is. Dat examen zal vast hetzelfde geweest zijn als dat in Harderwijk de vorige vergadering. Alberti krijgt ook de opdracht om de volgende dag een preek te houden over Johannis 20 vers 21: ‘Vrede sie met u, gelyck my myn Vader etc.‘ (Waarschijnlijk uit de Deus Aes Bijbel; de Statenbijbel bestond immers nog niet). Hij zal daar verder die dag wel op gestudeerd hebben.

Na het houden van de preek de volgende dag zijn de toehoorders echter niet erg tevreden. De notulen vermelden: ‘Ende nademael hy al swack in syn examen bevonden is, is syne confirmatie uitgestelt op den naesten conventum, ende is vermaent tot neerstich lesen in sonderheit des Catechismi‘.

In dezelfde vergadering heeft Timanus Alberti zich beklaagd over zijn inkomsten waarvan hij onmogelijk rond kan komen. In de anderhalf jaar van zijn dienst heeft hij namelijk niet meer dan 70 gulden ontvangen. Heeft het klagen geholpen? We weten het niet.

Anderhalf jaar later lezen we opnieuw over Alberti. In de notulen van de Classis komen we in artikel 6 Garderen en Alberti tegen. Al is de taal wat moeilijk, toch wil ik de oorspronkelijke tekst doorgeven:

* Acta Classis (13 april 1594):
art. 1: … aanwezig Van T’oldebroeck, Timannus Elberti …

art. 6: Hebben die van Garderen by Instructie versoecht van den classe dat men sie versien solde met eenne dienaer, ende hebben daertoe nomineert Timannum Elberti, welcke heure begerte in deliberatie van den classe gestelt is worden, ende naedemael het der classis vor goet gevonden heefft uit wichtigen orsaeker, dat die vorsz. Timannus Elberti van het Oldebroeck transfereert worde, hebben die broederen verordonneert (= besloten) hem den Hove deses Vortsendombs te presenteeren (= voor te stellen) om hem by provisie (= voorziening) op Garderen te transfereeren (= verplaatsen), Welverstaende, dat hy gelyckwel niet eer in ministerio confirmeert (= als predikant bevestigd) worde, vor dat hy den Examini, het welcke offt in classe offt in een kercke welcke gedeputeert (= afgevaardigd) sal worden, geschieden sal, sich onderworpen heefft ende bequaem gevonden is, ende een proeff predich gedaen heefft.

art. 12: Soo veel oock die confirmatie der dienaeren namelick Wesseli Salingensis (Heerde) ende Timanni Elberti (Garderen) aengaet, is besloten dat deselve oock opgeschoort sal worden, totdat Wesselius Samingensis syn attestatie sal verthoont hebben, ende Timannus wyders examineert sal syn.

Alberti mag de kerk van Garderen gaan dienen, maar voordat hij als predikant bevestigd kan worden, moet hij eerst tot tevredenheid van de Classis een proefpreek houden.

H.E.v.d.V.